Управління

Статут школи                                                                                

  І. Загальна частина

1.1. Балаклійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Балаклійської районної ради Харківської області (далі – школа) є правонаступником Балаклійської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 4 Балаклійської міської ради Харківської області. Школа  знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району.  

1.2. Школа  у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України та цим статутом.

1.3. Юридична адреса:

64200

Харківська область, Балаклійській район

м. Балаклія

вул. Геологічна, 13

телефон  (05749)2-26-63.

1.4.  Школа  є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний код.

 1.  Засновником  школи є Балаклійська районна рада Харківської області (далі засновник).

Школа є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району. Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, організовує будівництво й ремонт приміщень, їх господарче обслуговування, харчування учнів.

 1.  В оперативній діяльності школа підпорядковується відділу освіти Балаклійської районної державної адміністрації.
  1.  Повна назва школи: Балаклійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Балаклійської районної ради Харківської області, коротка назва – Балаклійська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4.

1.8. Фінансування школи здійснюється згідно бюджетного законодавства.

1.9. Школа  забезпечує належний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти до нього входять:

 •  школа І ступеня – початкова школа, 1-4 класи, термін навчання 4 роки;
 •  школа ІІ ступеня – основна школа, 5-9  класи, термін навчання 5 років;
 •  школа ІІІ ступеня – старша школа (при  можливості з профільним спрямуванням), 10-11 класи, термін навчання 2 роки.

1.10 Головною метою школи є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття  загальної середньої освіти.

1.11. Головним завданням школи є:

 •  забезпечення реалізації прав громадян на  загальну середню освіту;
 •  виховання громадянина України;
 •  виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів та націй;
 •  формування та розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 •  виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 •  розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 •  реалізації прав учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 •  виховання свідомого ставлення до свого здоров»я та здоров»я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров»я учнів;
 •  створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
 •  формування основних норм загальнолюдської моралі;

1.12. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

1.13. Школа несе відповідальність перед собою, суспільством та державою за безпечні умови освітньої діяльності, дотримання державних стандартів освіти, дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами, дотримання фінансової дисципліни.

1.14. Школа має право:

 •  проходити в установленому порядку державну атестацію;
 •  визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням з відділом освіти;
 •  формувати варіативну частину робочого навчального плану;
 •  займатися діяльністю, пов’язаною з наданням професійної освіти на рівні державних вимог;
 •  в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани;
 •  спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 •  використовувати різні форми морального та матеріально заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 •  залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
 •  розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих та культурних підрозділів.

1.15. Створення, реорганізація та ліквідація школи здійснюється відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту ” у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

1.16. Школа   діє на підставі статуту, який розроблено на основі Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778.

1.17. Класи   у школі  формуються за погодженням з відділом освіти згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до школи.

1.18. У школі формують класи з урахуванням демографічної ситуації, а в разі, коли кількість дітей менша за визначену нормативами їх наповнюваності, — організовують заняття за індивідуальною формою навчання.

1.19. З урахуванням потреб населення та місцевих умов школа, за погодженням з відділом освіти,  приймає рішення про створення груп продовженого дня. Зарахування дітей до групи продовженого дня і відрахування із неї здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

1.20. Школа приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням предметів, класів (груп) з вечірньою (заочною, дистанційною) формою навчання, спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням з відділом освіти.

1.21. З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази школа може  організовувати  навчання в старшій школі за одним або кількома профільними напрямами.

1.22. З метою здійснення профорієнтаційної роботи, профільного, трудового та професійного навчання школа  може направляти учнів до міжшкільного навчально-виробничого комбінату. Школа  і комбінат узгоджують порядок спільної роботи, розклад занять, навчальне навантаження. Школа  бере участь у комплектуванні груп, здійснює систематичний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять у комбінаті, їх успішністю.

1.23. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у школі  організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених МОН.

1.24. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у школі здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН.

1.25. У школі створюються та функціонують методичні об’єднання, творчі групи вчителів

1.26. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються Балаклійською центральною клінічною районною лікарнею.

1.27. Харчування дітей у школі організовується з урахуванням його режиму і відповідно до встановлених норм.

1.28. Взаємовідносини школи з юридичними і фізичними особами визначається угодами, що укладені між ними.

                        ІІ. Зарахування вихованців до школи та їх відрахування

2.1. Місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування закріплюють за школою відповідну територію обслуговування і до початку навчального року беруть на облік учнів, які мають їх відвідувати.

2.2. Зарахування учнів  до школи здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

2.3. Керівник школи зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до школи, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

2.4. Зарахування учнів до школи  здійснюється, як правило, до початку навчального року  за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, копії свідоцтва про народження, медичної довідки  встановленого зразка, до навчального закладу ІІІ ступеня -  документа про відповідний рівень освіти. До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

2.5. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до школи відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.6. Переведення учнів школи  до наступного класу  здійснюється у порядку, встановленому МОН.

2.7. У разі вибуття учня школи  з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають  до школи заяву із зазначенням причини вибуття та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

ІІІ. Організація навчально-виховного процессу

3.1. Школа планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного плану. У плані роботи відтворюються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою школи та погоджується педагогічною радою.

3.2. Навчально-виховний процес у школі здійснюється відповідно до робочого навчального плану, складеного на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини та визначенням профілю навчання.

Індивідуалізація і диференціація навчання у школі забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад занять та режим роботи школи.

3.3. Робочий навчальний план школи  погоджується радою та педагогічною радою школи та затверджується відділом освіти Балаклійської районної державної адміністрації

3.4. Школа працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

3.5. Школа  обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України “Про освіту ” , “Про загальну середню освіту ” та свого статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

3.6. Навчально-виховний процес у школі здійснюється за груповою та індивідуальною формою навчання.

3.7. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв школа  за погодженням з відділом освіти районної державної адміністрації створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

3.8.  Навчальний рік у навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

3.9. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри) та режим роботи встановлюються закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти

У випадку  екологічного лиха та епідемій місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи закладів, який погоджується з органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

3.10. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

3.11. Тривалість уроків у школі становить: у 1-х класах — 35 хвилин, у 2—4-х класах — 40 хвилин, у 5—11-х  — 45 хвилин.

3.12. Для учнів 5—9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10—11-х  класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

3.13. Школа може обрати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

3.14. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) — 20 хвилин.

3.15. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником закладу та погоджується із санітарно-епідеміологічною службою.

3.16. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

3.17. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

3.18. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

ІУ. Оцінювання навчальних досягнень вихованців

4.1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів школи визначаються Міністерством освіти і науки України.

4.2. Облік навчальних досягнень учнів  протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

4.3. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради школи може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

4.4. Школа  може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів  за погодженням з відділом  освіти. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

4.5. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х ) класах школи  завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України.

В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я.

4.6.  Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями  психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

4.6. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

4.7. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

4.8. Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи III ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу I—II рівня акредитації.

4.9. Учням, які закінчили старшу школу,  видається атестат про повну загальну середню освіту.

Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності.

4.10. Випускникам середньої та старшої ланок, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

4.11. За відмінні успіхи в навчанні учні 2—8-х, 10-х (11-х) класів можуть нагороджуватися похвальним листом “За високі досягнення у навчанні ”, а випускники закладів III ступеня — похвальною грамотою “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів ”, медалями — золотою “За високі досягнення у навчанні ” або срібною “За досягнення у навчанні ”. За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерство освіти і науки України.

За успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу можуть встановлюватися різні форми морального і матеріального заохочення.

4.12. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

 

V. Виховний процес у закладах

5.1. Виховання учнів у школі здійснюється під час проведення уроків, занять в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

5.2. Цілі виховного процесу в школі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

5.3. У школі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення вихованців школи  до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

5.4. Дисципліна в школі  дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

VІ. Учасники навчально-виховного процесу

6.1. Учасниками навчально-виховного процесу в школі є  учні, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти закладу, керівники гуртків, батьки або особи, які їх замінюють.

6.2. Статус, права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу, їх права та обов’язки визначаються Законами України “Про освіту”, ”Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими актами законодавства,  правилами внутрішнього розпорядку.

6.3. Учень  — особа, яка навчається і виховується в школі.

6.4. Учні школи мають гарантоване державою право на:

 •  доступність, безперервність  і безоплатність повної загальної середньої освіти;
 •  вибір  форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;
 •  безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
 •  користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою закладу;
 •  участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 •  отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;
 •  перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;
 •  участь в роботі органів громадського самоврядування закладу;
 •  участь в роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;
 •  повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;
 •  захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

6.5. Учні школи зобов’язані:

 •  оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом  загальної середньої освіти;
 •  підвищувати свій загальний культурний рівень;
 •  брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом школи;
 •  дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;
 •  виконувати вимоги педагогічних та інших працівників школи відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;
 •  брати участь у різних видах трудової діяльності;
 •  дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;
 •  дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;
 •  дотримуватися правил особистої гігієни.

6.6. Учні школи залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

6.7. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

6.8. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

6.9. До педагогічної діяльності у школі  не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

6.10. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України “Про загальну середню освіту ” та іншими законодавчими актами.

Обсяг педагогічного навантаження вчителів, вихователів визначається відповідно до законодавства керівником школи і затверджується відділом  освіти.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

6.11. Керівник школи призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку та статутом закладу.

6.12. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність школи, здійснюється лише за їх згодою.

6.13. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання “Старший учитель ”, “Учитель (вихователь) — методист ” та інші.

6.14. Педагогічні працівники школи мають право:

 •  самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;
 •  брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів школи та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;
 •  обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 •  проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;
 •  проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 •  вносити керівництву закладу і відділу освіти пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;
 •  на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 •  об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 •  порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

6.15. Педагогічні працівники школи зобов’язані:

 •  забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;
 •  контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
 •  нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника школи;
 •  сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;
 •  виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 •  виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);
 •  брати участь у роботі педагогічної ради;
 •  виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;
 •  готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 •  дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;
 •  постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;
 •  виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;
 •  вести відповідну шкільну документацію.

6.16. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

6.17. Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу.

6.18. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

 •  обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;
  •  створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
  •  звертатися до органів управління освітою, керівника закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
  •  приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності комплексу;
  •  брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;
  •  на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

6.19. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

 •  створювати умови для здобуття дитиною  повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 •  забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту закладу;
 •  поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;
 •  постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 •  виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 •  виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

6.20. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, школа  може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

 

VІІ. Управління закладом

7.1. Керівництво школою  здійснює його директор. Керівником школи може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

7.2. Директор і його заступник призначаються на посаду та звільняються з посади відділом освіти згідно із законодавством.

7.3. Керівник школи:

 •  здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 •  організовує навчально-виховний процес;
 •  забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;
 •  відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 •  створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 •  забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;
 •  розпоряджається в установленому порядку майном школи та його коштами;
 •  підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 •  сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;
 •  забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 •  вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;
 •  контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
 •  видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 •  щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

7.4. Керівник закладу є головою педагогічної ради — постійно діючого колегіального органу управління закладом.

7.5. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

7.6. Педагогічна рада розглядає питання:

 •  удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
 •  планування та режиму роботи школи;
 •  варіативної складової робочого навчального плану;
 •  переведення учнів  до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
 •  підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 •  участі в інноваційній та експериментальній діяльності школи, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;
 •  морального та матеріального заохочення учнів  та працівників закладу;
 •  морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;
 •  притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників школи за невиконання ними своїх обов’язків;
 •  педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю школи.

7.7. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування у школі є загальні збори (конференція) учасників навчально-виховного процесу, що скликаються не менш як один раз на рік.

Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення керівництва закладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.

7.8. У закладі за рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти рада закладу, а також піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації, положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки України.

До складу ради школи обираються пропорційно  представники педагогічного колективу, учнів  школи II—III ступеня, батьків і громадськості.

Рада  школи організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій), затверджує режим роботи закладу, розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти, підтримки ініціатив щодо вдосконалення системи навчання та виховання учнів, дослідно-експериментальної роботи педагогів, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету комплексу, вносить пропозиції морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

Члени піклувальної ради закладу обираються на загальних зборах (конференціях). Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів та окремих громадян.

Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

 

                VІІІ. Матеріально-технічна база та  фінансово-господарська діяльність

8.1. Матеріально-технічна база школи включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

8.2. Майно, закріплене за школою належить їй  на правах оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством.

8.3. Фінансування школи здійснюється його засновником (власником) або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства.

8.4. Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” та інших нормативно-правових актів.

8.5. Джерелами фінансування закладу є:

 •  кошти місцевого бюджету  у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої та дошкільної освіти, для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;
 •  кошти фізичних, юридичних осіб;
 •  кошти, отримані за надання платних послуг;
 •  доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
 •  благодійні внески юридичних та фізичних осіб;
 •  інші джерела, не заборонені законодавством.

8.6. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчально-виховному комплексі закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника школи та за погодження з відділом освіти Балаклійської районної державної адміністрації бухгалтерський облік  здійснюється через самостійну бухгалтерію Балаклійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4

8.7. Школа має право згідно із законодавством придбавати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників школи.

8.8. Звітність про діяльність школи ведеться відповідно до законодавства.

ІХ. Міжнародне співробітництво

9.1. Школа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

Школа має право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

9.2. Участь школи у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

 

 

Х. Контроль за діяльністю закладу

10.1. Державний контроль за діяльністю школи здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

10.2. Державний контроль за діяльністю школи    здійснюють Міністерство освіти і науки України, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать навчальні заклади, Державна інспекція навчальних закладів при Міністерстві освіти і науки України, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, Головне управління освіти і науки, відділ освіти районної державної адміністрації.

10.3. Основною формою державного контролю за діяльністю школи є державна атестація, яка проводиться не рідше ніж один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

10.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) школи з питань, пов’язаних з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність таких перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як два рази на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною роботою школи, проводяться його засновником (власником) відповідно до законодавства.